លក្ខខណ្ឌឥណទាន

• ទំហំឥណទាន        ៖	ចាប់10,000ដុល្លារឡើង
• អាត្រាការប្រាក់       ៖	៧.៨% - ១២%ប្រចាំឆ្នាំ
• រយៈពេល              ៖	រហូតដល់ ២០ ឆ្នាំ
• របៀបសង             ៖	ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់នឹងត្រូវបង់រួមគ្នារៀងរាល់ខែក្នុងចំនួនថេរ
• ថ្លៃសងមុនកំណត់   ៖	២% នៃទឹកប្រាក់ដែលបានបង់នៅក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នាំ (ពុំមានបង់ថ្លៃសងមុនទេ ប្រសិនបើអតិថិជន
                                   ជូនដំណឹងមុន ៣ខែ ដល់ធនាគារ)
• កម្ចីអតិបរមា          ៖	៧០% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលដាក់បញ្ចាំ
• ថ្លៃអនុម័តឥណទាន៖	គ្មាន
• ថ្លៃមេធាវី               ៖	គ្មាន

តម្រូវការឯកសារ

• អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ឫលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកខ្ចី 
• សៀវភៅគ្រួសារ ឫសៀវភៅស្នាក់នៅ ឫលិខិតបញ្ជាក់ពីសញ្ជាតិខែ្មរ
• លិខិតបញ្ជាក់ពីនិយោជកអំពីប្រាក់បៀវត្ស ឬឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រភពចំណូលផ្សេងៗ
• ប័ណ្ណសំគាល់សិទ្ឋិកាន់កាប់អចលនវត្ថុច្បាប់ដើម

របៀបស្នើរសុំ

• ទាក់ទងជាមួយមន្រ្ដីឥណទាន ធនាគារឯកទេស ខេមខូ
• បំពេញពាក្យស្នើរសុំឥណទាន
• ផ្ដល់ឯកសារផ្សេងៗ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនូលរបស់លោកអ្នក